Στόχοι του Συνεδρίου

Στόχοι του Συνεδρίου

Σε τι αφορά;

Το Ευρωπαϊκό Έργο Certification and Qualification for Europe’s Job Brokers (CQJB), στηρίξε τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου επαγγελματικού περιγράμματος (προφίλ) για την εκπαίδευση, πιστοποίηση και την προώθηση της εργασίας και της κινητικότητας των νέων Ευρωπαίων Job Brokers.

H σύμπραξη του έργου CQJB ανέπτυξε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (επιπέδου 6) και ένα σχήμα πιστοποίησης, το οποίο και διαπιστεύτηκε κατά ISO 17024, για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Πιστοποιητικού για τους/τις Συμβούλους Απασχόλησης Job Brokers.

Ποιος/ά είναι ο/η Job Broker;

Job Broker είναι ο τίτλος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το συνδυασμό εργασιών που επιτελούνται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών στην Ευρώπη που παρέχουν υποστήριξη σε ανέργους και την ίδια στιγμή συνεργάζονται με εργοδότες για να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Ξεπερνά αυτό που παραδοσιακά περιγράφεται ως συμβουλευτική εργασίας και το «ταίριασμα εργασίας»!

O/Η Job Broker:

  • Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (new skills for new jobs)
  • Βοηθά τους/τις αιτούντες/σες εργασία να βρούν - και να διατηρήσουν- την εργασία τους
  • Βοηθά την εργοδοσία να βρει - και να διατηρήσει – τους/τις νέους/νέες υπαλλήλους
  • Συνεργάζεται συνεχώς, τόσο με την εργοδοσία όσο και με τους/τις αιτούντες/σες εργασία – εξασφαλίζοντας μια «εστιασμένη στον πελάτη» προσέγγιση και με τα δύο μέρη!

Επομένως χρειάζονται μια πληθώρα δεξιοτήτων…

… Ενεργώντας ως «διεπαφή» μεταξύ της εργοδοσίας, των ατόμων που αναζητούν εργασία και επίσης (όπου απαιτείται) της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) - για να λειτουργήσει το σύστημα με επιτυχία για όλους τους εμπλεκομένους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε Συμβούλους Απασχόλησης ή σε επαγγελματίες που εργάζονται σε κάποιο σχετικό τομέα και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το ευρωπαϊκό επαγγελματικό πιστοποιητικό για τους/τις Job Brokers.