Στόχοι

Το έργο έχει ως στόχο να στηρίξει τη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προφίλ (περιγράμματος) για την πιστοποίηση, την προώθηση της εργασίας και της κινητικότητας των νέων Ευρωπαίων Job Brokers. Οι ευρωπαϊκες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τις ολοένα και πιο γρήγορες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, δεδομένης της αποστολής τους, ώστε να φέρνουν σε επαφή τους νέους και τους αναζητούντες εργασία, παρέχοντας τους ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Αυτό έχει γίνει ένα περίπλοκο καθήκον, όπου οι «δεξιότητες» έχουν κεντρικό ρόλο. Το επαγγελματικό προφίλ του Job Broker έχει ξεκάθαρες προτεραιότητες που πρέπει να εξυπηρετηθούν και αυτό τονίζει την ανάγκη να δοθεί επίσημη αναγνώριση μιας επαγγελματικής κατηγορίας η οποία γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη.

Η προετοιμασία των ατόμων για το ρόλο αυτό απαιτεί ευρύτερη γνώση πέρα από την παραδοσιακή συμβουλευτική. Το έργο θα αναπτύξει ως εκ τούτου ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), και ένα σχήμα πιστοποίησης του επαγγελματικού προφίλ το οποίο θα είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17024. Στοχεύοντας στους σημερινούς επαγγελματίες, το πρόγραμμα σπουδών θα αναπτυχθεί με βάση μια ειδικά σχεδιασμένη σειρά μαθησιακών αποτελεσμάτων, εκφρασμένα σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, βασισμένων στην εργασία. Αυτή η ενεργεία θα συμπληρωθεί με την ανάπτυξη ενός νέου Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την πιστοποίηση των Job Brokers.