Verkþættir

WP1. Start och kick-off

Projektet kommer att inledas med en period av förberedelse, i form av en uppstartsfas. Förberedelser kommer att göras under de första två månaderna av projektet för att säkerställa att den startas på en stadig bas och att alla partners har en solid förståelse av de aktiviteter som kommer att hållas, tidslinje och deadlines.

WP2. Projektledning

Huvuduppgifterna i Arbetspaket 2 är:
 • Kontroll av budget, finansiell och administrativ överensstämmelse
 • Delårs- och slutrapport
 • Tidsplanering och övervakning av aktiviteter och resultat
 • Daglig kommunikation mellan möten, via email, telefon och regelbundna Skype-konferenssamtal
 • Governing the Transnational Partnership meetings

WP3. Kvalifikationsprofil och Läroplan

En ny Gemensam Kvalifikationsprofil kommer att vara detaljerad, bestående av en ISO: 17024-kompatibel uppsättning läromål på EQF-nivå 6, vardera i sin tur mer detaljerad och specificerad genom en omfattande specifikation av egenskaper, beträffande Kunskap, Färdigheter och Kompetenser (KSCs).
Kraven för KSCs i Läromålen kommer att adresseras av särskilt formgivna Läroplan.

Läroplanen kommer också att införliva en omfattande Analys av Utbildningsbehov för att ge en inledande bedömning av uppnådda nivåer mot Kvalifikationsprofilen. Genom att placera kvalifikationerna i sina transnationella kontext, kommer KSCs och Läromålen i Kvalifikationsprofilen och utbildningsinnehållet i Läroplanen att helt införliva EURES och ESSCO som nyckelverktyg i Europeiska jobbrörligheten och resurser med vilka alla Europeiska Arbetsmäklare bör vara kunniga och kompetenta.

WP4. Certifieringsschema

Den Europeiska Yrkescertifikatet för Arbetsmäklare kommer att utvecklas på EQF Nivå 6 enligt standardkrav för certifiering av personalcertifikationsprogam. Detta kommer att innefatta en omfattande specifikation av bedömningsstandarder, stödd av krav på bevis, inklusive väsentliga element som genereras genom jobbaserad lärande, som ska uppfyllas av kandidater, tillsammans med procedurer för kvalitetssäkring i form av erkännande, ackreditering och certifiering. Det kommer också att bedöma ISO certifiering schemat som specificerat för en ECTS-baserad val för Yrkesdiplom.

Partnerna kommer också att skapa en Trainer Guide för de som leder utbildningsprogrammen för att säkerställa att de som handleder kandidater mot en certifiering förses med passande resurser, metoder och handledning.

WP5. Godkännande från Användare och Slutlig ackreditering av Kvalifikationer

Kvalifikationsprofilen och Certifieringssystemet kommer att ledas med ett minimum av 80 lärande vilket innefattar en transnationell grupp, som representeras av vardera partnerland, från målgruppen av Arbetsmäklare, från kommersiell, offentlig och integrationsbaserade anställningstjänster.

Detta omfattande program för godkännande från användare kommer att vara en grupp av Arbetsmäklare under utbildning rekryterade i vardera land för att åta sig Läroplansprogrammet och överlämna för bedömning mot Kvalifikationsprofilen. Efter utvärdering och godkännande av programmet, kommer den slutliga versionen av Certifieringssystemet registreras för Europeiska Yrkescertfikatet för Arbetsmäklare.

WP6. Sammanslutning av Certifieringsmyndigheter för Europeisk Arbetsmäkleri

Detta arbetspaket kommer att handla om skapandet av en sammanslutning Sammanslutning av Certifieringsmyndigheter för Europeisk Arbetsmäkleri. Detta kommer först och främst implementeras genom ett Samförståndsavtal som ska leda Sammanslutningen. Det kommer att stödjas genom utformningen av en affärsplan, som kommer att beskriva varje partners affärsfall och utvecklingsplan.

Detta ska kompletteras med ett Operativt Ramverk, inklusive specifika handlingar och finansiella steg som krävs för att lansera och driva Sammanslutningen, tillsammans med processer för att driva en ‘licens att utöva’ i vardera land, genom vilket kvalifikationen kommer att registreras och de kollektiva kvalitetssäkringsarrangemang kommer att anges.

WP7. Kvalitetssäkring - intern genomgång och utvärdering

Kvalitetssäkringen bygger på tre pelare:

 1. Produktionen av projektet Kvalitetsplan, som kommer att ge detaljerad beskrivning av projektets tillvägagångssätt och mekanismer som kommer att ge en pågående process av Kvalitetssäkring för att stödja en lämplig och effektiv produktion av projektets delresultat.
 2. En specifik Riskanalys som ska identifiera särskilda riskområden i projektet, tillsammans med en bedömning av till vilken grad dessa risker kan påverka projektet.
 3. Periodisk och pågående intern utvärdering i form av en faciliterad gemensam genomgång av partnerskapet, som åtas genom specifika och periodiska interna utvärderingsövningar om projektprocess och resultat, som komplement till övervakning av budget och tidslinje med kvalitetsbedömning, som sedan matas in i projektledningens cykel av planering, implementering och utvärdering.

WP8. Bedömning av Inverkan och Sannolikhet

Partnerna kommer att beställa en extern utvärdering av projektet för att tillhandahålla ett oberoende och objektivt fokus på projektets inverkan, tillsammans med en kritisk genomgång av problem som projektets exploateringsplaner och i synnerhet planen för samarbetsstruktur för Sammanslutning av Certifieringsmyndigheter för Europeisk Arbetsmäkleri kommer att stå inför.

Bedömning av Inverkan och Sannolikehet kommer att innehålla en oberoende, objektiv bedömning. Förutom att tillhandahålla reportage om de kort- och medellångsiktiga effekterna, kommer den även att ta hänsyn till långsiktiga utsikter. Det kommer att ge en oberoende, extern möjlighet att reflektera över projektets inverkan som helhet och se tillbaka på dess viktigaste delresultat och lärdomar.

WP9. Främjande, spridning och utnyttjande av resultat

Partnerna kommer att använda en rad av resurser för att främja och sprida projektet. Spridningen kommer att byggas in genom hela projektets arbetsfaser.

Målen för strategierna för spridningen och utnyttjandet av projektet är att

 1. markera medvetenhet om projektet, dess mål och resultat
 2. engagera målgrupper direkt i projektaktiviteter och resultat och
 3. stärka och förlänga plattformen för varaktig och hållbar tillämpning av certifierings- och kvalifikationsmöjligheterna genom att engagera berörda intressenter på alla nivåer.